Subscribe to E-news
  Login  |  Register   |  Contact
Contact
 Home > Contact > Contact us
Contact us
 

Contact us

The Taotie Awards Team
No. 1 Liang Jia Cun
Zhongguancun Internet Cultural Creative Industry Park
Haidian District, Beijing 100097
China
Tel.: +86 (0)10 6394 1185
Fax.: +86 (0)10 6344 8762

Yuning QI
Founder & Festival Director
Email: qiyn@taotie.cn

Bruce GAN
Awards Manager
Email: awards@taotie.cn

Bo ZHU
Marketing & Public Relations
zhubo@taotie.cn